Skip to content

מאזן אקטוארי של הקיבוץ

מידע מקיף שיחסוך לכם כסף רב

אנו חברה פרטית המספקת שירות אזרחי עבור הר הביטוח ברישיון מלא של:

רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון
משרד האוצר
מנוע האיתור יסרוק אחר הביטוחים שלכם בכל חברות הביטוח בישראל

2. מנוע האיתור יסרוק אחר הביטוחים שלכם בכל חברות הביטוח בישראל

נציג מקצועי של הר הביטוח

3. נציג אובייקטיבי יתקשר אליכם לצורך מסירת מידע ופירוט על הביטוחים שלכם

תשובה על קבלת קרן קורונה

4. נעזור לכם להוזיל את הביטוחים ולקבל תנאים טובים יותר מחברות הביטוח

כבר 117,861 ישראלים איתרו וחסכו כסף בביטוחים

* רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מצהירה על פער במחירי הביטוח של עד 56%

* אתם זכאים לבדיקת תיק יסודית ללא עלות ע"י מומחים!

🔒 האתר עושה שימוש באבטחת SSL

% 0
פער אפשרי במחיר הביטוח שאתם משלמים
0
סכום חיסכון כספי ממוצע בשנה
% 0
מהציבור משלם ביטוח משכנתא כפול

התחייבות הקיבוץ לתשלומי פנסיה משלימה ממקורות הכספים של הקיבוץ

מאזן אקטוארי = חוב הפנסיה של הקיבוץ. 

ברוב הקיבוצים מבוסס הסדר הפנסיה המשלימה על פנסיה תקציבית ממקורות הקיבוץ. יש לך משמעות גדולה ויסודית. שהרי, התחייבות הקיבוץ להשלים לחבר פנסיה עד גובה 35% מהשכר הממוצע במשק, משמעה התחייבות על פי הדין. כלומר, הקיבוץ מתחייב להשלים לחבר פנסיה מתקציב הקיבוץ, לכל חייו. מערכת ניהול התחייבות של עשרות שנים, כפי שמנוהלת מערכת התחייבויות לתשלומי פנסיה, מחייבת כלי למדידה של החוב לטווחים של 20 שנה ומצריכה מנגנון שיעמוד את גובה החוב בכל שנה ואת התקציב לתשלומי פנסיה ממקורות הקיבוץ במהלך 20 שנים קדימה. מידע מקיף נוסף בנושא פנסיה תוכלו למצוא אצלנו באתר הר הביטוח.

הר הביטוח - תוכן עניינים

ביכולתך לחסוך עד 56% בביטוחים הבאים:

ביטוח חיים

ביטוח
חיים

ביטוח דירה

ביטוח
דירה

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות

ביטוח רכב

ביטוח
רכב

ביטוח אובדן כושר עבודה

אובדן כ. עבודה

ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי

ביטוח עסק

ביטוח
עסק

מודל לניהול החוב הפנסיוני:

1.מספר החברים והחברות הזכאים לתשלומי פנסיה משלימה בכל שנה, בעשרים השנים הקרובות לפי גיל פרישה – מתעדכן מידי שנה על פי גילאי החברים בכל שנה.

2.תיק פנסיה לכל חבר המאפשר מדידת החיסכון הפנסיוני בכל תכניות הפנסיה בהן מפקיד החבר לפנסיה.

3.מדידת הפנסיה החסרה לכל חברה וחבר קיבוץ בגיל הפרישה על בסיס חישוב הפקדות עד גיל פרישה הנגזרות מהשכר לפנסיה בשנה האחרונה או שכר ממוצע בשלוש השנים האחרונות.

4.חישוב תזרים מזומנים אישי לכל חבר פנסיונר לתשלומי פנסיה מגיל פרישה ועד גיל 95, וחישוב עלות רכישת הפנסיה החסרה בקרן פנסיה ו/או בחברת ביטוח.

5.מדידת החוב הפנסיוני לכל חבר בכל שנה מגילו בעת החישוב ועד גיל 95.

6.מדידת סה”כ החוב הפנסיוני המצרפי בכל שנה.

7.סה”כ תקציב הפנסיה השנתי בכל שנה נמדדת.

8.סה”כ החוב הפנסיוני על בסיס תקציב שנתי בעשרים השנים הנמדדות.

9.ניתוח רגישויות – לפי גלאי פרישה שונים, לפי עלות רכישת כל הפנסיה החסרה בקרנות פנסיה או בחברות ביטוח, לפי מודל תוחלת חיים של פנסיונר ועוד פרמטרים.

רכישת כל הפנסיה החסרה בקרנות פנסיה או בחברות ביטוח

רכישת פנסיה משלימה (או חלק מהפנסיה המשלימה) בקרנות פנסיה ו/או בחברות ביטוח משמע שהקיבוץ “מעביר” את החוב הפנסיוני (או חלק מהחוב הפנסיוני) לגורם חיצוני. בבחינת רכישת ביטוח משנה. בעשותו כך, מבצע הקיבוץ את הוראות תקנת הערבות ההדדית. מדיניות זאת מחייבת את הקיבוץ למדידת ההפקדות לרכישת פנסיה משלימה בקרנות פנסיה ו/או בחברות ביטוח מידי שנה, לאותם חברים שמגיעים לגיל הפרישה. גם חלופה זו מחייבת מאזן אקטוארי של חוב הפנסיה של הקיבוץ. גם לחברי קיבוץ אנו ממליצים לבצע השוואת מחירי ביטוח בחברות השונות.

מאזן אקטוארי של הקיבוץ
מאזן אקטוארי של הקיבוץ

רגע לפני שאתם עוזבים...

אנחנו מתחייבים להוזלה של תיק הביטוח עד 56%!

זה לא הזמן לשלם מחירים מופקעים!

0
מיליארד ש"ח בכפל ביטוחי (TheMarker)
0
מקרים של כפל ביטוחי (גלובס)
% 0
מהציבור משלם ביטוח משכנתא כפול (ynet)